H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik [a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a].

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv a fővárosi kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatban a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (A kötelező felvételt biztosító önkormányzati óvodák körzetlistája a Polgármesteri Hivatal honlapján, a www.kobanya.hu weboldalon megtalálható.)

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:175. § és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. §].

A beíratás időpontja: 2020. április 14. és 15.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Bóbita Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Csodafa Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Csodapók Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Gesztenye Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Gépmadár Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Gézengúz Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Gyöngyike Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Hárslevelű Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Kékvirág Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Kincskeresők Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Kiskakas Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Mászóka Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Mocorgó Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Rece-fice Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Zsivaj Óvoda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az óvodai beiratkozáshoz a jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy fényképét, a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

A szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) vagy autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda a felvételi körzete szerint ellátja.

A szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető:

a. ) enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket a

Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) és a
Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.),

b) a Down szindrómás gyermekeket a

Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b), a
Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi utca 13/a) és a Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.),

c) a beszédfogyatékos gyermekeket a

Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) és a
Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.),

d) a mozgásszervi fogyatékossággal küzdő gyermekeket a
Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) és a
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.),

e) az enyhe fokban látáscsökkent gyermekeket a
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.),

f) az enyhe fokban halláscsökkent/hallássérült gyermekeket a
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) és a
Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) fogadja.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét arra, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. A felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell bemutatni a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – a felvételi körzetbe tartozó gyermek esetében 2020. április 2 1-éig, a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek esetében 2020. április 30-áig hoz döntést és értesíti a szülőket. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából –a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2020/2021. nevelési év első napja
2020.
szeptember 1. (kedd).

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

 

Budapest, 2020. március 28.

 

Dokumentum letöltése

 

 

 

 

 

 

 

az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25) EMMI határozata

a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva —figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre — a következő határozatot hozom:

 

1.) A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

a.) Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését — a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen - az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.
b.) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2 - április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja
c.) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
d.) A kötelező felvételt biztosító óvoda — szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon — 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
e.) A kötelező felvételt biztosító óvoda a d) alpontban foglalt felvételi döntésről értesíti a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
f.) Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

2.) A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

a.) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését — a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen — az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
b.) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 - április 24. között tartja. Az általános iskola az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
c.) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
d.) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
e.) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

3.) A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

4.) A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.

5.) Elrendelem e határozat azonnali végrehajtását.

Budapest, 2020. március 25.

 

Fedezd fel a világot a Kőbányai Kincskeresők óvodában!

Kedves Gyerekek!

Szerettek hatalmas udvaron, tomateremben szaladgálni? Szeretitek az állatokat, növényeket? Kedvelitek a kiséleteket, a kutató kíváncsiság irányit Titeket az érdekes dolgok felé? Szerettek beszélgetni, szabadon játszani, okos dolgokat játékosan megtapasztalni?

Akkor itt a helyetek nálunk, a Kincskeresők között!

 

Kedves Szülők!

Honlapunk segítségével betekintést nyerhetnek óvodánk életébe!

Ha szeretnék megérezni a gyermekközpontúságot, a gyermeki szabad önkifejezés lehetőségeit, a kísérletező tapogatódzás által megismertetni gyermekeikkel a természet és a csodálatos világ értékeit, bátran válasszák óvodánkat! A Freinet pedagógia egy alternatív pedagógiai program, melynek legnagyobb értéke, legfontosabb elemei: a gyermekközpontúság, szabad önkifejezés és

a kísérletező tapogatódzás, a kutató kíváncsiság kielégítésének lehetőségei, természetközeliség, a beszélgetőkör.

Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket óvodánkban!

 

Minden érdeklődő Családot szeretettel vár a Kincskeresők óvoda nevelőtestülete!

 

A beíratás időpontja: 2020. április 14. és 15.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

Töltse le a jelentkezési lapot és juttassa el számunkra.

Intézményünk címe: Kőbányai Kincskeresők Óvoda H-1105 Budapest, Mádi utca 4-6.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jentkezési lap letöltése

       

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda elkötelezett a látogatók személyes adatainak a védelmében. A regisztrálók adatait bizalmasan kezeli. Megtesz minden olyan lépést, amely garantálja ezen adataik védelmét, és biztonságát.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos törvényekkel, különösen az alábbiakkal:

– 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről

– 2001. évi CXIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről.

 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és ezen szabályzatban rögzített elvek szerint kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át.

 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem alkalmaz az olyan felhasználóval szemben, aki a nem szükségszerű adatszolgáltatást megtagadja.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN SZÜKSÉGSZERŰEN MEGADANDÓ ADATOK:

– Név, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásával egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen e-mail címen megadott belépésekért minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki a címet regisztrálta.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A személyes adatokat kizárólag az alábbiakban felsorolt tevékenységek céljából használjuk fel:

Az oldalunkon kizárólag nevükkel, email címükkel és a belépéshez szükséges jelszavukkal regisztrált felhasználók az intézményben elérhető programokra a helyüket.

 

A regisztrált felhasználók adatait 5+1 évig tárolja a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vagy a hatályos rendelkezéseknek megfelelően, ha az hosszabb határidőt ír elő.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat más célokra semmilyen esetben sem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, esetleg hatóságnak történő kiadása. Hacsak erről a törvény nem rendelkezik másként, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név:Kőbányai Kincskeresők Óvoda  

Cím: 1105. Budapest, Mádi utca 4-6.

Telefonszám: 06-1-261-51-20

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA:

 

– ADATKEZELŐ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jelen esetben a szolgáltató, aki önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, azok kezelésének a célját, és módját meghatározza.

 

– ADATKEZELÉS

Alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen az adatok felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, megváltoztatása, zárolása, esetleges törlése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

– ADATFELDOLGOZÁS

Az összes adatkezelési feladathoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

Meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetőség biztosítása az adatnak.

 

ADATTÖRLÉS

Az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy azoknak a visszaállítása többé nem legyen lehetséges.

 

– HARMADIK SZEMÉLY

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda  kérésre tájékoztatást ad az azt kérő személy részére, a rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, és jogalapjáról.

A tájékoztatást a kérelemtől számított 30 napon belül írásban küldi el.

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bárki fordulhat hozzánk a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bárki kérheti adatainak helyesbítését, vagy azok törlését. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli azokat.

 

Nyitva

  • Hétfő - Péntek :
    6.00 - 18.00
Telefon
+36 70 199 6841, +36 1 261 5120
Kapcsolat