Bevezetés

 

Kedves Szülők!

Házirendünk elkészítésénél a jogszabályi elvárásokat, az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe.

Házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Alapvető feladata az óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő funkció. A gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. Fejlődésüket tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő.

 

Nevelési alapelvünk

A gyermeket, - mint fejlődő személyiséget - különleges védelem illeti meg.

A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, tisztelet, megbecsülés, folytonos, stabil biztonság és bizalom veszi körül. A gyermek fejlődéséhez és neveléséhez szükséges optimális feltételek biztosítása. Az óvodai nevelésünk az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul. Nevelésünk elősegíti a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

 

Pedagógiai programunk

 

Óvodánk Célestine Freinet alternatív pedagógiai szellemiségével működik. Fontos számunkra a teljes gyermeki személyiség kibontakoztatásának segítése, óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, elősegítjük az egyes gyermek harmonikus fejlődését, a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. A gyermek, fejlődő személyiség. Születése pillanatától az érzések és érzelmek irányítják. Ahogy növekszik, az értelmi képessége is meghatározza fejlődését. Játszik, tevékenykedik, tanul. Életkoronként és egyénenként sajátos, változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.

 

Pedagógiai programunk nevelési alapelvei:

 1. A gyermeket, - mint fejlődő személyiséget - különleges védelem illeti meg.
 2. A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, tisztelet, megbecsülés, folytonos, stabil biztonság és bizalom veszi körül.
 3. A gyermek fejlődéséhez és neveléséhez szükséges optimális feltételek biztosítása.
 4. Gyermekközpontúság elve.
 5. Humanizmus elve.
 6. Az egyenlő hozzáférés elve. Az integráció, és inklúzió elve.
 7. Az óvodai nevelésünk az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul.
 8. Nevelésünk elősegíti a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.
 9. A szabad játék lehetőségének biztosítása.

 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda Pedagógiai Programja és a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak, Önök számára elérhetőek az intézményben.

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott szabályokat olvassák végig figyelmesen, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében.

 

Budapest, 2019. augusztus 01.

Sztudva Mónika

óvodavezető

KŐBÁNYAI KINCSKERESŐK ÓVODA HÁZIRENDJE

Óvodánk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a 229/2012 (VIII. 28) Kormányrendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda Pedagógiai Programmal, a Szervezeti-és Működési Szabályzattal összhangban, a Szülői Szervezet véleményének kikérésével készült.

 

1.Területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli, óvoda által szervezett programokra terjed ki.

 

Személyi hatálya: A gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, az intézmény alkalmazottjaira és az intézmény területén tartózkodókra terjed ki.

 

Időbeli hatálya: A kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.

 

A házirend célja: A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatát leírja, szabályozza. Ezáltal biztosítja a nevelés zavartalan megvalósítását és a gyermekek közösségi életének megszervezését. A benne foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár.

 

Jogorvoslati lehetőség

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet.

Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat.

Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes az intézmény házirendjében foglaltakkal.

 

 

1.2. Intézményi adatok

Az óvoda neve: Kőbányai Kincskeresők Óvoda

Székhelye: 1105 Budapest, Mádi u. 4-6.

telefon/fax: 2615-120

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Óvodavezető neve: Sztudva Mónika

Óvodavez. helyettese: Gulyás Balázsné

Óvodatitkár: Angyalné Birta Éva

Az óvoda gyermekorvosa: dr. Varga Otília – Zsivaj u.

Az óvoda fogorvosa: dr. Kiss Tamás – Újhegy stny.

Az óvoda logopédusa: Klajkó Noémi

Az óvoda pszichológusa: Bagó György

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Seres Józsefné

Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Seres Józsefné

 

Munkaidőben elérhetők az óvoda telefonján, fogadóórájukról, elérhetőségükről a faliújságon tájékozódhatnak.

 

Gyermekcsoportok száma: 4

Gyermeklétszám: Alapító okirat szerint: 131 fő; 2019.08.20. állapot szerint: 88 fő

Alkalmazotti létszám: 18,5 fő

 

1.3. Intézményi közösségek:

Óvodánk csoportjainak számít:

 • Azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartozó gyerekek.
 • Speciális foglalkozáson résztvevő gyerekek (logopédia, fejlesztő foglalkozás).
 • Tanköteles gyerekek.
 • Úszó tanfolyamra járó gyerekek.
 • Óvodán kívüli programon résztvevő gyerekek.
 • Tanfolyamra járó gyerekek csoportja

 

 1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, MEGSZŰNÉS RENDJE

 

2.1. Az óvodai felvétel

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, időpontját a fenntartó határozza meg.

Minderről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) és gyermeke személyes megjelenésével történik.

A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.

A jelentkezés és az elsődleges ismerkedés alkalmával valamennyi szülő számára biztosítjuk az intézmény házirendjének megismerését, illetve az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására is lehetőség nyílik

Az óvoda három éves kortól az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig – legfeljebb 7 éves korig – nevelési intézmény.

Szakértői véleménnyel a 7. életévét betöltött gyermek is igénybe veheti a további óvodai nevelést.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. betölti harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát - a délelőtti szervezett tevékenységek idején - köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt.

Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője hozza meg a döntést.

Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt.

Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének.

A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.

A Szakértői Bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek csoportba sorolása az óvodapedagógusok véleményének kikérésével történik.

 

2.2. Az óvoda igénybevételének feltételei:

 1. a szülő beíratta gyermekét
 2. a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta
 3. a gyermek egészséges, óvodaérett (orvosi igazolás)
 4. a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek jogosult az ingyenes óvodai étkezésre.

 

Amennyiben az óvoda a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, – szabad férőhely esetén felvehető, aki a jogviszony megkezdésétől számított hat hónapon belül tölti be harmadik életévét.

A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A jegyző döntéséről határozatot hoz, és megküldi a szülőnek, óvodának.

 

2.3. Az előjegyzéshez szükséges személyazonosításra alkalmas iratok:

 1. a) a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, személyi igazolvány
 2. b) a szülő személyi igazolványa
 3. c) a gyermek és szülő lakcímkártyája, tartózkodási helyet igazoló dokumentuma
 4. d) a nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcíme, útlevele

 

2.4. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

A felvételnél elsőbbséget élveznek:

 1. a) az óvoda körzetében lakó családok gyermekei
 2. b) a társbölcsődébe járó gyermekek testvérei
 3. c) a szülők közeli munkahelye;
 4. d) a kerületben lakó családok gyermekei

 

Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését ha,

 1. a) betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű
 2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 §-a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére
 3. c) felvételét a gyámhatóság kezdeményezte
 4. d) sajátos nevelési igényű (akinek szakértői és rehabilitációs bizottság az óvodát jelölte, és az óvoda alapító okirata tartalmazza az adott fogyatékosság típusa szerinti tevékenységet).

 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Helyhiány esetén, mint kötelező felvételt biztosító óvodának, a fenntartóval közösen kell gondoskodnia a gyermek elhelyezéséről egy másik óvodában.

 

2.5 Óvodai elhelyezés megszűnése

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése ha:

 1. a) a gyermeket másik óvoda vette át (az átvétel napján),
 2. b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő felmentését,
 3. c) a gyermeket az iskola felvette (nevelési év utolsó napján),
 4. d) szakértői határozattal legkésőbb akkor, ha adott nevelési év utolsó napjáig (aug. 31.) a gyermek a nyolcadik életévét betölti
 5. e) annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, aki külföldre vagy saját országába távozik.

 

 1. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE

 

Az intézmény napi nyitva tartása: 6:00 – 18:00 óra

Szervezett tevékenységek: szeptember 1. – május 31. tartanak

Az óvodaköteles gyermek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel.
A foglalkozások 8-12 óra között szerveződnek.

6 – 7 óráig, illetve 17 órától ügyeletes óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

A gyermekek egészséges pszichés nevelése érdekében, a szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában.

 

A gyermekeket legkésőbb reggel fél kilencig lehet behozni az óvodába.

 

Kérjük az 5. életévüket betöltött gyermekek szüleit, hogy a gyermeküket legkésőbb 8:30 óráig hozzák be az óvodába a rendszeres fejlesztőmunka, valamint az iskolai alkalmasság elérésének érdekében.

 

A gyermekek a szülők előzetes írásbeli meghatalmazása alapján mehetnek haza más személlyel (nagyszülő, testvér, rokon, ismerős). Tizenkét éven felüli, de kiskorú gyermek a szülő írásbeli kérelme alapján, csak rendkívüli esetben viheti el testvérét az óvodából.

 

A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.

Válás esetén a bírósági, vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően jár el.

Kérjük, hogy a szülői felügyeleti jogkör változását haladéktalanul jelezzék az okirat bemutatásával. (ennek tényét az óvodapedagógusok csoportnaplóban rögzítik).

 

Alkoholos befolyásoltság, vagy cselekvésképtelen szülő az óvodából, csak olyan feltételekkel viheti el a gyermekét, hogy erről az óvodapedagógus tájékoztatja a X. kerületi Rendőrkapitányságot.

 

A nyári zárás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket.

Az óvoda a nyári időszakban felújítási és karbantartási munkálatoktól függően 4 hétig tarthat zárva.

 

A fenntartó engedélyével a téli szünetben is zárva tarthat óvodánk.

Az intézmény nyári, illetve téli zárásának ideje alatt a kerület egy másik, erre a célra a fenntartó által kijelölt óvodákban ügyeleti elhelyezést lehet igénybe venni.

Az elhelyezési kérelmet 1 hónappal a zárás előtt írásban kell jelezni az óvodavezetőnek.

 

Nevelésnélküli munkanapok száma egy nevelési évben 5 munkanap, melyet értekezletek megtartására veszünk igénybe.

Időpontjáról 7 nappal korábban értesítjük a szülőket. Ezeken, a napokon az ügyeletet igénylő gyermekek számára a Zsivaj vagy/ Kiskakas Óvoda óvodapedagógusainak segítségével szervezzük meg az ellátást.

Június 15. - augusztus 31. között amennyiben a gyermeklétszám indokolja a gyermekeket összevont csoportban helyezzük el. Egyéb és rendkívüli esemény bekövetkeztekor ugyanígy járunk el.

 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, a mulasztást igazolni kell! A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvodapedagógusnak a távolmaradást, a gyermek beteg volt és arról orvosi igazolást hozott, illetve a gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

 

Az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben 5 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. A szülőnek a hiányzást igazolnia kell! Amennyiben a gyermek egy nevelési évben 5 napnál többet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot

 

 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 

10 nap igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

 

Amennyiben az igazolatlan mulasztás egy nevelési évbe eléri a 20 napot, az óvodavezetőjének haladéktalanul értesítenie kell az illetékes gyámhatóságot. Ebben az esetben a nevelési ellátás szüneteltetését rendelik el mindaddig, amíg a szülő nem biztosítja a gyermeke folyamatos óvodába járását.

 

3.1. Étkezési térítési díj befizetése

A térítési díj megállapítása és a kedvezmények igénybe vétele a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testülete által jóváhagyott önkormányzati rendelete szerint történik. A kedvezmények igénybevételének módjáról a faliújságon, óvodai honlapon és a szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket.

 

A térítési díj összegének megállapítása

A gyermekétkeztetési térítési díj mértékének csökkentésére az alábbiak szerint történik:

Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha,

a, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 1. b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c, olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek,

d, a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval csökkentett összegének 130%át,

 1. e) nevelésbe vették.

 

A kedvezmény igénybevételének jogosultságát igazoló, benyújtandó dokumentumok:

- nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételéhez (a-d. pont)

- gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (a. pont)

- három, vagy több gyermeket nevelő család családi pótlék megállapításáról szóló határozat, esetleg születési anyakönyvi kivonatok, iskolalátogatási igazolás

- tartós betegségről szóló szakorvosi igazolás, MÁK határozat (b. pont: tartós beteg)

- szakértői bizottság szakvéleménye (b. pont: sajátos nevelési igényű gyermek)

 

Az étkezési kedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő naptól érvényesíthető.

Az óvoda vezetője a benyújtott iratok alapján megállapítja a térítési díjat, melyről határozat formájában, írásban értesíti a szülőt. Kedvezmény a határozat szerinti időtartamra biztosítható. A jogosultság fennállása évente kerül felülvizsgálatra.

A szülőnek a jövedelmi viszonyaiban, az eltartott gyermekek számában történő változásokat 15 napon belül az óvodavezetőjének be kell jelentenie.

A befizetések havi rendszerességgel történnek:

- OTP-n keresztül csoportos beszedési megbízással

- Átutalással

- Készpénzes befizetéssel az intézményben

 

Az étkezés fizetési módjáról a szülők beiratkozáskor nyilatkoznak, melynek módosítására írásban tett nyilatkozat alapján van lehetőség.

Az étkezési térítési díjak számlázása a befizetés határidejének feltüntetésével, minden hónapra előre történik.

OTP-n keresztül történő csoportos beszedési megbízás és utalásos számlák elkészítésének határideje: minden hónap 5. munkanapjáig. A számlákat aláírás ellenében kell átvenni óvodatitkártól.

 

Befizetés határideje: a számlakeltétől számított 8 nap, legkésőbb adott hónap 15-e.

Készpénzben történő étkezési díjak befizetése az intézményben történik, legkésőbb az adott hónap 12-ig.

 

Pótebéd befizetésre az adott hónap 17-ig van lehetőség.

 

Az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek is ezeken, a napokon kell megrendelni az étkezést!

 

A csoportos és utalásos határidők be nem tartása esetén, pót-ebédbefizetés alkalmával lehet rendezni a hátralékot.

 

Az óvodatitkár étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezési térítésdíjat a számlán szereplő határidőig átutalta és annak könyvelése a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél megtörtént.

 

Rendkívüli esetekben (új felvétel, kedvezményezettség meghosszabbítás) lehetőség van újabb pótebéd befizetés kitűzésére is. Ennek időpontjáról értesítjük az érintetteket.

Étkezési térítési díj visszafizetése az önkormányzat pénztárában, vagy átutalással történik a hivatal ügyintézője által. Készpénzt az intézménybe visszatéríteni nem lehet.

Az étkezés lemondásával, megrendelésével kapcsolatos vitás ügyekben az intézményvezető jogosult dönteni.

 

Az étkezések lemondása a szülő feladata és kötelessége (ingyenesség esetén is!), melyet megtehet a földszinti zsibongóban elhelyezett füzetbe, vagy telefonon minden reggel 8.30-ig.
A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.

Az óvodapedagógus lejelentést nem vehet át, mivel a gyermekek testi épsége miatt a csoportszobát nem hagyhatja el, így az óvodatitkárt nem tudja értesíteni.

 

A lerendelés 24 óra múlva lép életbe, elmulasztása esetén a térítési díj jóváírására nincs lehetőség. Az étkezés jóváírására tárgyhót követő hónapban kerül sor.

 

Étkezések időpontja:

 

Reggeli: 08:00 -09:00             Ebéd: 12:00- 12:30                Uzsonna: 14:45-15:30

 

Szakorvosi igazolás alapján az ételallergiás gyermekek étkeztetésének megrendelésére is van lehetőség.

4. AZ ÓVODA HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE

 

A gyermekek az óvoda helyiségeit, csak óvodapedagógus felügyeletével használhatják!

A gyermekek biztonsága érdekében, délelőtt 8:30 – 14:30 között az óvoda bejárati ajtaját zárva tartjuk! Bejöveteli szándékukat az ajtó mellett elhelyezett csengővel jelezhetik!

 

4.1. A szülők által használható helyiségek:

Megbeszélt időpontokban: Gyermeköltöző, iroda, a csoportszobák, tornaszoba, logopédiai szoba, fejlesztőszoba, nevelői szoba, belső udvar, külső kert rész.

 

A csoportszobákba, mosdókba utcai lábbelivel nem szabad bemenni. Kivétel szülői értekezlet, nyílt napok, közös programok. Kérjük a szülőket, hogy egészségügyi és higiéniai okokból a gyermekük átvétele és az óvodából való távozás után az óvoda mellékhelyiségeit ne használják!
Kérjük Önöket, hogy a gyermekek átvétele után az öltözőket, zsibongót ne használják közösségi térként!

 

Kérjük Önöket, hogy a délutáni elmenetel az udvarról a gyermekek átvételét követően történjen meg, a gyermekek biztonsága érdekében! Az udvarunk nem játszótér! Amikor az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, az óvoda udvarán lévő játékokat a szülők és a gyermekek nem használhatják.

 

Az óvodapedagógusokkal történő információcsere (beszélgetés) az udvaron elvonja az óvodapedagógusok figyelmét a többi udvaron tartózkodó, játszó gyermekről. Amennyiben hosszabb beszélgetésre van szükségük, vegyék igénybe a fogadó órák időpontjait. Az óvodapedagógusokat a gyermek átadása után felelősség nem terheli, a felelősség a szülőt illeti meg!

 

Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők kötelesek az óvoda helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódásoktól, és azt gyermeküktől is megkövetelni!

A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó…), felszereléseit ingyenesen használhatják. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint részt vesz saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

 

Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (üdítő, csokoládé, banán stb.) fogyaszt.

 

Az óvodával jogviszonyba nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár, vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén.

 

Hivatalos ügyintézés az óvodavezetői irodában történik.

 

A külső igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli. Kötelesek a munka-és tűzvédelmi előírások betartására.

 

KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN ÜGYELJENEK A TISZTASÁGRA !

 

4.2 Az öltözködés szabályai, tárgyak, játékok behozásának rendje

A gyermek ruházatát a szülő úgy válassza meg, hogy az tiszta, praktikus, kényelmes és az időjárásnak megfelelő legyen. Kérjük, hogy átöltözéshez tartalék ruhát tegyenek a zsákba.

Legyen a gyermeknek tornaruhája, váltócipője, benti öltözéke. Ezekbe célszerű a gyermekek jelét berajzolni.

 

A gyermekek ruházatának elhelyezése:

 • Óvodában használható ruhaneműk – a polcon
 • Utcai ruhaneműk – a zsákban

 

Az óvoda biztosít ruhazsákot, ágyneműt, fésűt, fogmosó felszerelést, törölközőt.

A gyermekek tornaruhájának tisztántartásáról a szülő gondoskodik.

A gyermekek behozhatják személyes tárgyaikat (nem veszélyes játékot, mesekönyvet), de azért csak úgy tudunk felelősséget vállalni, ha azt bemutatják a csoport óvodapedagógusának és annak tárolása, a csoportszobában, a gyermek szekrényében vagy dobozában történik.

 

Amennyiben a szabályt nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda, csak a szándékos kárért felel. Az óvodának a Nkt. 25. § (3) bekezdése szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni, így előírhatja a bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési intézmény nem felel.

 

Behozható tárgyak: kiscsoportban olyan személyes szőrös kisállat, takaró, párna…, amely a gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. Az óvoda a behozott tárgyakért felelőséget nem vállal!

 

Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, törékeny, nagyméretű, veszélyes játékok, ékszerek. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvodapedagógus ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.

 

Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Az óvodában elkövetett szándékos rongálás esetén a szülőt anyagi kár megtérítése terheli!

 

 1. A GYERMEKEK JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL, KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 

A gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése a Kőbányai Kincskeresők Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok, feladatok, nevelési elvek szerint történik.

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik

Kiemelt feladatunk az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembevételével, az egyéni képességeikhez igazodó, fejlődés elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében.

Az óvodánkba járó gyermekeket otthonosság, derűs légkör, érzelmi biztonság és szeretetteljes kapcsolat veszi körül.

 

A gyermekcsoportok napi-és heti rendjét az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével állítjuk össze.

Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek

 1. a) az egészséges táplálkozás,
 2. b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
 3. c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése,
 4. d) a bántalmazás és az óvodai erőszak megelőzése,
 5. e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
 6. f) a személyi higiéné területére terjednek ki.

 

A nevelés, a személyiségalakítás elengedhetetlen eszközei a jutalmazás és a büntetés.

A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésére, megerősítésére, míg a büntetés az elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének kifejezésére szolgál.

 

 1. a) arányosság elve - a cselekvés mértékével legyen arányos
 2. b) időzítés elve - közvetlenül a tett után alkalmazzuk
 3. c) legyünk következetesek
 4. d) mérsékelt jutalom, vagy büntetés - túlzások elkerülése
 5. e) értelmezés elve - tudja miért kapta

 

A gyermekek egészséges személyiségfejlesztését az egyéni képességek figyelembevételével valósítjuk meg, melynek eredményeiről a szülőket évente legalább kétszer tájékoztatjuk. Félévkor szóban, fogadó óra keretében, év végén írásban.

 

Szülői igények alapján biztosítjuk a hit-és vallásoktatás megszervezését, nevelési időn kívül. Az óvoda a világnézeti nevelés vonatkozásában semleges, egyetlen vallás, vagy világnézet mellett sem elkötelezett. Tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelő nevelésben részesíthesse a gyermekét.

 

Az óvoda térítés ellenében biztosítja a nagycsoportos gyermekek úszásoktatását, melynek díját a szolgáltató szedi be. A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben az igények a gyermekek érdekeit szolgálják és az nem ellentétes az óvoda pedagógiai program cél- és feladatrendszerével. (pl. sakk, néptánc, gyermek torna, teakwondo).

 

 

 1. A SZÜLŐK JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL, KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 

Az óvodai életet, a foglalkozásokat óvodánknak oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfeleljen, és a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak.

 

Az alapdokumentumok nyilvánosságát a Közoktatási Információs Rendszeren és az óvodai honlapon keresztül biztosítjuk.

 

A szülőknek az óvodatitkárral előzetesen egyeztetett időpontban betekintési lehetőséget biztosítunk a könyvtárban elhelyezett óvodai dokumentumokba: –Kőbányai Kincskeresők Óvoda Pedagógiai Program - Szervezeti- és Működési Szabályzat.

 

A Házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőknek átadjuk, illetve a faliújságon folyamatosan megtekinthető.

 

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

 

A szülő köteles tájékoztatni az óvodapedagógust a gyermek egészségében, fejlődésében bekövetkező változásokról.

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követik és legalább fél évente írásban rögzítik. A gyermekek fejlődéséről fogadóórákon adunk tájékoztatót, az egyéni megfigyelési lapok és egyéb megfigyelések alapján.

 

Kérjük Önöket, hogy a gyermekekkel kapcsolatos beszélgetésre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól.

A beszélgetés zavartalansága érdekében kérjük, egyeztessenek időpontot.

 

A gyermekekkel kapcsolatban információt csak saját óvodapedagógusaitól, logopédustól, fejlesztőpedagógustól, óvoda pszichológusától, illetve az óvodavezetőtől kérjenek.

A szülőktől kapott információkat a titoktartási kötelezettség megtartásával kezeljük.

 

Probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvodapedagógust, az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket.

 

Abban az évben, amelyben a gyermek augusztus 31.-ig betölti a 6. életévét, a szülővel közösen kialakítjuk annak álláspontját,
hogy a gyermeke iskolára alkalmas állapotát elérte-e.

 

A vélemény kialakításában a pedagógiai munkát segítő szakemberek közreműködését is igénybe vesszük (fejlesztő pedagógus, logopédus, óvodapszichológus, szakszolgálatok).

Abban az esetben, ha a kialakított álláspontban véleménykülönbség van az óvoda és a szülő között, külső szakszolgálat közreműködését vesszük igénybe (nevelési tanácsadás, szakértői bizottságok).

 

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a pedagógiai szakszolgálat előírt vizsgálatain, foglalkozásain, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

Az iskola kiválasztása a szülő joga és felelőssége, ebben etikai okokból tanácsot nem adhatunk, de a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk hirdetmény formájában az iskolák által megküldött tájékoztató anyagokról.

 

Minden tanköteles gyermeket be kell íratni a körzetileg illetékes iskolájába, attól függetlenül, hogy felmentést kap még egy évre az iskolába járás alól, illetve nem a körzetes iskolába kívánja elhelyezni gyermekét a szülő.

 

Az iskolai beiratkozás időpontjáról hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőt.

A gyermek iskolai beíratásához az óvoda szakvéleményt állít ki és ad át a szülőnek.

 

Az óvodapedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak közfeladatot ellátó személyek. Kérjük, hogy viselkedésükkel tartsák tiszteletben az óvodában dolgozók emberi méltóságát, jogait.

 

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

Fórumok:

 1. a) Szülői értekezletek
 2. b) Fogadóórák
 3. c) Nyíltnapok
 4. d) Játszó-és munkadélutánok, közös rendezvények
 5. e) Igény és elégedettség mérés

 

Kérjük, hogy gyermekeik érdekében rendszeresen vegyék igénybe ezeket a kapcsolattartási formákat.

 

A szülők képviseletében a szülők közössége által választott Szülői Szervezet jár el.

A Szülői Szervezet tevékenysége a gyermekek nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Véleménynyilvánítási, javaslattételi, egyetértési jogokat gyakorolnak.

 

Óvodánkban a nagyobb csoportot:

 1. a) az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartozó gyermekek
 2. b) speciális foglalkozáson résztvevő gyermekek (logopédia, fejlesztő, személyiségfejlesztés)
 3. c) úszó tanfolyamra járó gyermekek alkotják.

 

A Szülői Szervezet éves munkaterv alapján dolgozik.

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaikat, tudják kifejezni magukat, képesek legyenek alkalmazkodni. Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Vigyázzanak környezetük berendezéseire, eszközeire. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekükben.

 

Élő állat az óvodába terápiás foglalkozás céljából, valamint a gyermekek környezetről szerzett tapasztalati tudásának bővítése érdekében, továbbá óvodavezetői engedéllyel behozható.

 

 1. A GYERMEKEK VÉDELMÉT, ÓVÁSÁT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK

 

Óvodai közösségbe csak egészséges gyermeket lehet behozni. Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába - a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében - nem lehetséges. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

 

A szülő telefonszáma megadásával gondoskodjék arról, hogy napközben elérhető legyen.

A szülő kötelessége a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi problémák, krónikus betegség, gyógyszerérzékenység jelzése. Otthonról hozott gyógyszereket óvodapedagógus nem adhat be. Kivételt képeznek az orvos által előírt rendszeresen szedendő gyógyszerek, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítmények (lázgörcs).

 

Betegség után kizárólag orvosi igazolással lehet óvodába jönni, melyet az óvodapedagógusnak kell átadni. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.

 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Fertőző megbetegedést (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás stb.), hasmenést, tetvességet a szülőnek azonnal jelentenie kell az óvodavezetőnek. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ-nek és fertőtlenítő takarítást végez.

 

Az óvoda, kötelező fogorvosi szűrővizsgálatot biztosít a gyermekek számára évente 2x

 

Az orvosi vizsgálatokról hirdetmény formájában tájékozatjuk a szülőket, azokon csak a szülő írásos belegyezésével vehetnek részt a gyermekek.

 

A gyermekek születés és névnapját megünnepeljük. Házilag készített süteményt és cukrászsüteményt a szigorú HACCP-s előírások betartásával számlával, származási hely megjelölésével (cukrászda neve stb.) tudunk bevenni. Amennyiben a szülő hozzájárul a gyermek bármilyen házi / óvodai készítésű süteményt fogyaszthat az óvodában.

 

Nyakláncot, gyűrűt, karkötőt a gyermekek nem viselhetnek, mert balesetveszélyes. A fülbevalókért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

A baleset megelőzése érdekében a gyermekek az óvodában nem hordhatnak papucsot, mamuszt, magas talpú cipőt.

 

Tilos az óvodába behozni, olyan eszközöket, amely a gyermekek testi épségét veszélyezteti (pl. szúró- vágó eszközök). Kérjük, hogy ezt minden esetben ellenőrizzék!

 

Az óvodapedagógusok a gyermeki tevékenységekhez kapcsolódó veszélyforrásokra felhívják a gyermekek figyelmét és az elvárható magatartásformák betartására ösztönzik őket.

 

Kérjük Önöket, hogy a zsibongóban való viselkedés szabályainak betartását követeljék meg gyermeküktől:

 

 1. A zsibongóban nem futunk, lassan közlekedünk.
 2. Az öltöző szekrényeket rendeltetésszerűen használjuk .
 3. A felszerelési tárgyakat megóvjuk.
 4. Az ajtót csak felnőtt nyithatja, zárhatja.
 5. Halkan, kulturáltan beszélünk.
 6. A zsibongók, öltözők ablakaiba és radiátor burkolataira felmászni tilos!

 

Ha a szülő magatartásával veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését (durvaság, agresszivitás, italozás stb.), az óvoda köteles jelezni a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ felé.

 

Amennyiben 18 óra után gyermek marad az óvodában, elhelyezése az 1101. Budapest, Salgótarjáni út 47. Gyermekek Átmeneti Otthonába történik.

 

 • Az óvoda területén, és az intézmény 10 méteres körzetében tilos a dohányzás!
 • Reklám-és szóró anyagot csak a vezető engedélyével lehet kitenni a faliújságra.
 • Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható.
 • A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodást, amely előírás a Szervezeti és Működési Szabályzatban található meg.
 • Tűz-és bombariadó esetén az óvoda Tűzvédelmi Szabályzatában lefektetett tűzriadó szerint járnak el a felnőttek.

 

Kérjük, hogy a gyermekük egészséges fejlődése érdekében a Házirendet tartsák be, és erre figyelmeztessék szülő társaikat is.

 

Észrevételeikkel, javaslataikkal keressék meg az óvodavezetőjét.

Budapest, 2019. augusztus 01.

Sztudva Mónika
óvodavezető

 

A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEI

 

A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:

Fenntartói egyetértését követően - visszavonásig

 

TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA:

Törvényi változások - Szülői Szervezet - a nevelőközösség 2/3-os többségi indítványára.

 

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA:

Alkalmazotti kör számára: 2019. augusztus 26.

 

FORMÁJA: szóban és írásban

Az óvodavezető által hitelesített másodpéldány megtalálható az óvoda könyvtárában és a dolgozói faliújságon.

 

 1. Szülők számára: 2019. augusztus 23.(új beiratkozó szülők); első szülői értekezlet 2019 szeptember

 

FORMÁJA: szóban - szülői értekezleten

A Házirend egy példányát (beíratáskor/ nulladik, első szeptemberi szülői értekezleten) a szülő kezébe adjuk,melyet aláírásával igazol, majd a folyamatos megismerhetőség érdekében az óvoda honlapján közzétesszük és a falújságon kifüggesztésre kerül.

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

 

A KŐBÁNYAI KINCSKERESŐK ÓVODA

 

Házirendjét KÉSZÍTETTE:

Sztudva Mónika

óvodavezető

 

 

ELFOGADTA:

Az óvoda nevelőközössége

2019. augusztus 26.

 

 

VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTOTT:

Szülői szervezet

2019. augusztus. 29

 

 

FENNTARTÓHOZ TÖRTÉNŐ

BENYÚJTÁS IDŐPONTJA:

2019. szeptember 02.

 

 

 

EGYETÉRTÉSÉT NYILVÁNÍTOTTA:

 

Közzétett dokumentum letöltése

Nyitva

 • Hétfő - Péntek :
  6.00 - 18.00
Telefon
+36 70 199 6841, +36 1 261 5120
Kapcsolat